Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων 2023

Χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «82985» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) του έργου με τίτλο «Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού η επιμορφωτικού έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που αφορά την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου από υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Πέμπτη, 23/02/2023, ώρα 14:30

Συνημμένα