Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
schooledu@uoi.gr   +30 265100 9049

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών μεταδιδακτόρων 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:

Πέμπτη, 23/02/2023, ώρα 14:30