Προϊσταμένη: Αγγελική Καπρίτσιου

Τηλέφωνο: 265100

Email: schooledu@uoi.gr

Η Κοσμητεία της Σχολής στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της διοίκησης.